Informasjonssikkerhetstesting IST: En Praktisk Tilnærming (Planlegging)

I en tid der digitale trusler stadig utvikler seg, er det avgjørende for organisasjoner å sikre at deres nettverk og systemer er beskyttet mot potensielle sikkerhetsbrudd. Gjennom informasjonssikkerhetstesting kan organisasjoner identifisere sårbarheter og styrke sin sikkerhetsinfrastruktur. Denne artikkelen vil guide deg gjennom en praktisk tilnærming til planlegging av informasjonssikkerhetstesting, med et fokus på å forstå de ulike testingstypene og viktigheten av en strukturert planleggingsprosess.

Forståelse av Testingstyper

Sårbarhetsskanning: Gjennomføring av sårbarhetsskanning for å identifisere kjente sårbarheter i systemer og nettverksenheter.

Sikkerhetsvurdering:Utvidelse av sårbarhetsskanningen ved å manuelt verifisere kontroller og vurdere fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Penetrasjonstesting:En mer omfattende form for testing som simulerer reelle angrep for å identifisere både kjente og ukjente sårbarheter.

Sosialteknikk: Testing av menneskelig faktor gjennom simulerte phishing-kampanjer og andre teknikker.

Regler for Engasjement

Diskuterer hvordan ulike kombinasjoner av regler for engasjement kan tilpasses organisasjonens risikoappetitt og sikkerhetsinfrastrukturens modenhet.

Regler for engasjement (RoE) er avgjørende retningslinjer som setter rammene for hvordan informasjonssikkerhetstesting (IST) skal utføres innen en organisasjon. Disse reglene hjelper med å sikre at testingen er styrt, målrettet, og i samsvar med organisasjonens overordnede sikkerhetsmål. Tilpasning av RoE til organisasjonens risikoappetitt og sikkerhetsinfrastrukturens modenhet er sentralt for å maksimere verdien av IST. Forståelse av Risikoappetitt og Sikkerhetsmodenhet

 1. Risikoappetitt:
  • Risikoappetitten refererer til mengden risiko en organisasjon er villig til å akseptere eller ta i streben etter sine mål.
  • Det er viktig å ha en klar forståelse av organisasjonens risikoappetitt når man utformer RoE for IST.
 2. Sikkerhetsinfrastrukturens Modenhet:
  • Dette refererer til hvor avansert og robust en organisasjons sikkerhetssystemer og -prosedyrer er.
  • En moden sikkerhetsinfrastruktur kan håndtere mer omfattende og avanserte testingsteknikker.

Strategier for Testing

Ekstern vs. Intern

Utforsking av forskjellene mellom ekstern og intern penetrasjonstesting, og hvordan hver tilnærming kan hjelpe organisasjoner med å identifisere og mitigere trusler.

Annonsering: Skjult vs. Ikke Skjult

Diskusjon om fordeler og ulemper ved å annonsere testingen for IT-personell og andre interessenter.

Teknikk: Ikke-ødeleggende vs. Ødeleggende

Vurdering av hvilke teknikker som bør tillates under testing for å minimere risiko for driftsavbrudd og andre negative konsekvenser.

Oppsummering av nøkkelinnsikter og anbefalinger for hvordan organisasjoner kan planlegge og gjennomføre effektive informasjonssikkerhetstester.

Informasjonssikkerhetstesting (IST) er en fundamental praksis som hjelper organisasjoner med å identifisere og adressere sikkerhetsrisikoer. Gjennom nøye planlegging og gjennomføring, kan IST bidra til å styrke sikkerhetsposturen, oppfylle juridiske og regulatoriske krav, og fremme en kultur av kontinuerlig forbedring. Her er en oppsummering av nøkkelinnsikter og anbefalinger for effektiv planlegging og gjennomføring av informasjonssikkerhetstester:

Nøkkelinnsikter

 1. Ledelsesengasjement: Ledelsens støtte er avgjørende for suksessen til ethvert IST-initiativ. Ledelsen må forstå verdien og nødvendigheten av IST, og være villig til å allokere nødvendige ressurser.
 2. Veldefinert Omfang: En tydelig definisjon av omfanget for IST hjelper med å sikre at alle kritiske systemer og data blir evaluert, og at testingen er i samsvar med organisasjonens mål og krav.
 3. Kompetente Testere: Sikre at IST blir utført av kompetente og erfarne testere er kritisk for å oppnå pålitelige og handlingsbare resultater.
 4. Kontinuerlig Forbedring: IST bør ikke være en engangsaktivitet, men en del av en kontinuerlig prosess for å evaluere og forbedre informasjonssikkerheten.

Anbefalinger

 1. Sikre Ledelsesstøtte:
  • Kommuniser verdien og fordelene med IST til ledelsen.
  • Demonstrer hvordan IST kan hjelpe med å redusere risiko og oppfylle regulatoriske krav.
 2. Definer Omfanget Klart:
  • Identifiser og dokumenter de systemene, applikasjonene, og dataene som skal testes.
  • Vurder å inkludere både interne og eksterne systemer i omfanget av testingen.
 3. Velg Riktig Testmetodikk:
  • Basert på organisasjonens behov og risikoprofil, velg en passende testmetodikk som sårbarhetsskanning, penetrasjonstesting, eller en kombinasjon av disse.
 4. Utdann og Tren Personalet:
  • Fremme en kultur av sikkerhetsbevissthet gjennom regelmessig opplæring og oppdatering av sikkerhetspolitikker.
 5. Etablere en Kontinuerlig Forbedringsprosess:
  • Gjennomfør regelmessige IST-økter for å identifisere nye risikoer og vurdere effektiviteten av eksisterende sikkerhetskontroller.
  • Bruk tilbakemelding fra IST til å forbedre sikkerhetspolicyer, prosedyrer, og opplæringsprogrammer.
 6. Dokumentasjon og Rapportering:
  • Dokumenter alle aspekter av IST-prosessen, inkludert funn, anbefalinger, og utførte tiltak.
  • Opprett klare og informative rapporter som kan hjelpe ledelsen med å forstå IST-resultatene og ta informerte beslutninger.

Ulemper og fordeler

Pros:

 1. Identifying Vulnerabilities:
  • Early Detection: IST helps in identifying vulnerabilities before they can be exploited by malicious actors.
  • Comprehensive Analysis: Provides a detailed analysis of the existing security posture of an organization.
 2. Cost Efficiency:
  • Preventive Measures: By identifying vulnerabilities early, it helps in averting potential costly breaches.
  • Resource Optimization: Allocates resources more effectively by focusing on areas that need attention.
 3. Compliance and Certification:
  • Regulatory Compliance: Helps in meeting the regulatory requirements which could prevent legal issues and fines.
  • Certification: Achieving certifications like ISO 27001 which could enhance business reputation.
 4. Improved Security Posture:
  • Awareness: Increases awareness among stakeholders regarding the importance of security.
  • Training and Education: Provides a basis for training and educating staff on security best practices.
 5. Customer Confidence:
  • Trust Building: Enhances customer trust by demonstrating a commitment to security.
  • Competitive Advantage: Can provide a competitive advantage in markets where security is a critical consideration.
 6. Continuous Improvement:
  • Feedback Loop: IST provides valuable feedback for continuous improvement of security policies and procedures.
  • Trend Analysis: Enables the organization to analyze trends in the security landscape and adapt accordingly.
 7. Third-Party Relationships:
  • Vendor Assessment: Evaluates the security posture of vendors and third-party providers ensuring they adhere to required security standards.
  • Contractual Compliance: Ensures that third parties are contractually compliant with security requirements.

Cons:

 1. Resource Intensive:
  • Cost: IST can be expensive in terms of both monetary resources and time.
  • Manpower: Requires skilled personnel to conduct and analyze the tests properly.
 2. Operational Disruptions:
  • Downtime: There’s a risk of operational downtime during testing, especially during penetration testing.
  • Unanticipated Effects: Testing can sometimes have unanticipated effects on operational systems.
 3. False Sense of Security:
  • Not Foolproof: No testing can guarantee total security, and there’s a risk of developing a false sense of security.
  • Dynamic Threat Landscape: The continuous evolution of threats may render previous testing obsolete.
 4. Scope Limitations:
  • Limited Coverage: The scope of testing might not cover all potential threats or vulnerabilities.
  • Outdated Assumptions: Assumptions made during the planning phase may become outdated, limiting the effectiveness of testing.
 5. Data Privacy Concerns:
  • Sensitive Data Exposure: Testing could potentially expose sensitive data.
  • Legal and Ethical Boundaries: There may be legal and ethical boundaries that constrain the extent of testing, especially in live environments.
 6. Management Buy-in:
  • Perceived Value: Getting management buy-in can be challenging if the perceived value of testing is not well understood.
  • Priority Conflicts: Other organizational priorities may overshadow the need for regular security testing.

Leave a Comment